Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
 

גילוי מרצון

הליך גילוי מרצון נועד לעודד נישומים שביצעו עבירות מסים לדווח על כך, לשלם ולהסיר את המחדל שבוצע. במסגרת ההליך, הנישום משלם את המס הנדרש, ובתמורה רשות המסים מתחייבת שלא יינקטו נגדו הליכים פלילים.

 

אזרחי המדינה נדרשים לדווח על כל הכנסותיהם ולהגיש הצהרה לרשויות המסים. נישומים אשר אינם מדווחים לרשויות המס על הכנסות או שמגישים דיווחים שאינם נכונים, מבצעים עבירות מס. במקרים כאלה, רשויות המס עלולות לנקוט בהליכים פליליים כנגד מעלימי המס שעשויים להגיע לכדי כתב אישום, הרשעה ואף למאסר בפועל. יחד עם זאת, אפשרי להימנע ממצבים לא נעימים אלה הכוללים חקירות, ניהול משפט וריצוי מאסר בפועל, ולתקן גם בדיעבד את הדיווח כך שיהיה מדויק. כל אלה – באמצעות הליך גילוי מרצון.

 

בכדי לזכות בחסינות הפלילית, על הגילוי מרצון להיות מתוך פנייה כנה ושלא נעשה בעקבות חקירה או בדיקה המתבצעת על ידי רשות המיסים ו/או רשות שלטונית אחרת כגון: משטרת ישראל, רשות ניירות ערך, רשות להלבנת הון, הרשות להגבלים עסקיים, מבקר המדינה, הכנ"ר, או בית המשפט.
תנאי נוסף ויסודי לקבלת אישור להליך גילוי מרצון הוא שאין בידי רשות המיסים מידע קודם, ושלא הוחל בבדיקת התיק הקשור לנישום או לתאגיד או לשותף שיש להם נגיעה לגילוי מרצון. פרסום מידע באמצעי התקשורת ייחשב כאילו המידע מצוי ברשות המיסים. לצורך קבלת תשובה חיובית להליך גילוי מרצון,  על המידע לא להיכלל קודם להליך בכתב תביעה, כתב הגנה, כתב אישום בהליך אזרחי או הליך פלילי, בבית משפט או בבית דין בישראל.
הליך הגילוי מרצון נותן כאמור פטור מהליך פלילי, אך יש להגדיר את תוצאות המס האזרחיות העולות מאותו הליך, ולבוחנם במקצועיות.

 

 

ב 7 לספטמבר 2014, פירסמה רשות המיסים נוהל חדש המחליף את הנוהל הקיים.

 

 

במסגרת הנוהל החדש נכללו גם שתי הוראות שעה לתקופה של שנה אחת מיום פרסומן, שנועדו להקל על הגשת הבקשות לגילוי מרצון ועיקרן:

 

1. הגשת בקשות אנונימיות - במסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. עם בירור חבות המס הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים.

 

2.  מסלול מקוצר – כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪, ניתן להגיש את הבקשה במסלול המקוצר בצירוף דוחות המס המתקנים הרלוונטיים. עם אישור הבקשה, יונפק לפונה שובר תשלום. עם תשלום השובר במועד, תימסר לפונה הודעה שלא תיפתח נגדו חקירה פלילית בנוגע למידע שמסר.

 

 

למשרדינו ניסיון עשיר ומוצלח בליווי והגשת בקשות לרשות המיסים בתחום הגילוי מרצון והסדרה באופן יעיל של תשלום המס האזרחי הנובע מאותו הליך.