Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
 

עדכון חוזר מס הכנסה

 

 עדכון לחוזר מסים 15.2014 – חובת הגשת דוח מס ליחיד לשנת 2013 ותנאים לקבלת פטור מהגשתו

 

ברצוננו להביא לידיעתכם כי ביום 7 באוגוסט 2014 פורסם תיקון לתקנות המעניקות פטור מהגשת דוח שנתי. התיקון החמיר את התנאים המזכים לפטור מהגשת דוח וקבע חובת הגשת דוח גם במקרים הבאים:

 

  1. יחיד או בן זוגו החייבים במס נוסף (2%) בהתאם להוראות סעיף 121ב לפקודה. הסעיף קובע שמי שהכנסתו החייבת הכוללת (פרט להכנסות מסוימות כמפורט בסעיף) עולה על סכום של 811,560 ₪ בשנה (הסכום מעודכן לשנות המס 2013 ו- 2014), חייב במס נוסף על החלק העולה על סכום זה.
  2. מי שמחזור המכירות שלו מניירות ערך הנסחרים בבורסה (לרבות במקרים בהם נקבע להכנסה פטור ממס או נוכה ממנה במקור מלוא המס) עולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה (811,560 ₪ בשנים 2013 ו- 2014). בכך הוקטן סכום מחזור ההכנסות מניירות ערך סחירים שהקנה פטור מהגשת דוחות, שהיה ערב התיקון בסכום של 1,857,000 ₪ (בשנת 2013).

 

התיקון יחול לגבי דוח שיש להגישו בשל שנת המס 2013 ואילך.

 

בעקבות התיקון פרסמה רשות המסים הודעה על ארכה להגשת הדוח לשנת המס 2013 עד ליום 31 בדצמבר 2014. האורכה חלה על מי שחייב בהגשת הדוח השנתי רק בשל התיקון האמור לעיל.